نرمش و سازگاری با گیتی، ما را آرام خواهد ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

راهی سوای نرمش و بازی با هستی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمی، بخشی از گیتی است و باز در آن آمیخته می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار بزرگ، مردم سرزمین خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پشتیبان آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_4_آدم ها، یکی از میوه های بسیار بسیار کوچک درختان گیتی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شناخت ما از کرانه اقیانوس هستی، بسیار ناچیزتر از آنی است که بخواهیم به آن ببالیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی