آگاهی، تنها راه رسیدن به آزادیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی، بدون آزادی شرم آور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار نیک، خواستار مهر پایدار مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_5_

آزادی را باید شکافت و در مورد هر بخش از آن، نظرخواهی همگانی برپا نمود، چون آزادی، برگردان دیدگاه همه مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دیدگاه اکثریت هرگز نمی تواند حق اقلیت را نادیده و یا کتمان کند. اکثریت باید فضای آرامش و رشد را در اختیار اقلیت قرار دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی یک پروسه ی در هم تنیده و کلان است که برای پیدایش آن، نیاز به همراهی همه مردم یک سرزمین دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی