بزرگان انتقامجو نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگی، بی مهر و دوستی بدست نمی آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگی تنها در خرد و اندیشه برتر و پیشرو، هویدا می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
 
 بر انسانیت، آزادگی و ادب خویش ببالیم نه بر زبان و نژاد خود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_14_

بوی خوش زندگی، در سخن زنان و مردان پاک نهاد جاریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پرهای خون آلود برآزندگان، نما و نوای آزادی آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی