آزادی را باید شکافت و در مورد هر بخش از آن، نظرخواهی همگانی برپا نمود، چون آزادی، برگردان دیدگاه همه مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دیدگاه اکثریت هرگز نمی تواند حق اقلیت را نادیده و یا کتمان کند. اکثریت باید فضای آرامش و رشد را در اختیار اقلیت قرار دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از دیدگاه "اُرد" آزادی با پویش روز افزون فرهنگ عمومی، پر و بال می گیرد و این مهم، نیاز به رسانه های راستگو، آزاد و فرهیخته دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 از آدمیانی که انسانیت درون خویش را فراموش ساخته اند، بهراسید و بگریزید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_12_

آزادی، به هیچ سرزمینی پیشکش نشده است. برای داشتن آزادی، باید لیاقت آن را داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی بیان، در نهایت فساد را از بین می برد و رشد یک سرزمین را به ارمغان می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی