جهان مهربان است، به یاد آر، بارش باران را، که تپش مهر و زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهر و مهربانی، درخشش باورهای پاک درون آدمیان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درازای زندگی، در بخشندگی و مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که از جهان مهربان درون خویش دور شده اند، همواره زندگی را بر خود سخت می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار ناتوان، کارش هرز نیروهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_7_