آینده از همین امروز می گذرد، پس امروز را باید به درستی پیمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به ارد می گویند آینده که هنوز نیامده، گذشته هم که گذشته، اکنون چه کنیم؟ می گویم : چه بخواهیم و چه نخواهیم ما به سوی آینده جاری هستیم، تنها ردی که از ما بجا می ماند یک یاد است، این یاد را می توانیم با بدگفتاری و بدکرداری، زشت و نفرت انگیزش کنیم و از سوی دیگر می توانیم با مهربانی و بخشش شادی به دیگران، چون رنگین کمان زیبا و دوست داشتنی اش نماییم، مهم آن است که بدانیم ما دیگر هیچگاه نمی توانیم به "این" زمان برگردیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های توانا، براستی ارزش "زمان" را می دانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 بدبخت کسی است، که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_9_

ستایش، هنگام نو رُستن و رویش را. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است و زمانی برای پویایی بیشتر. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هر آن، می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد، پس هیچگاه، پایانی پیش روی ما نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های فرهمند، پیوسته بدنبال آغازهای شیرین هستند، تا از آن بزم و جشن بسازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آغازها را باید جشن گرفت، چرا که شیره جهان در بالندگی و زایندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی