خبرچینی، رسوایی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خشم و زور، تنها ابزار ناراستی برای ماندن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دشمنی، به آدمی این زمان را می دهد که توانایی های خویش را باز شناسد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جایگاه فرهنگی کشورها در رشد و بالندگی بشری را می توان در میزان داده های اینترنتیشان دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی 32اگر دشمن خطرناکی داری، بجای پنهان شدن، بکوش همگان را از گرفتاری خویش با خبر و آگاه سازی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی