پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید، که بر کردار و رفتار خود، فرمانروا باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

توانمندی های خویش را، به فراموشی نسپاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ریشه شکست های بزرگ، از ناراستی های بسیار کوچک، سرچشمه می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 سوگند به مهر که هیچ اندیشه ای، بی آن توان ایستایی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_3_شکست، بن بست نیست، یک پیچ است بسوی پیروزی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان، چشم در توانایی های خود دارند، هیچ چیز نمی تواند، آنان را از آرمانشان باز دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی