خودخواه ترین آدمیان، در کوهستان، دوستی و مهر را، با جان و دل پذیرا می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در کوهستان، ارزش دستان مهرآمیز آدمیان را، براستی می توان فهمید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نام دیگر آب، زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

واژه ای برای بیان میزان ارزش آب، یافت نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنجار و قانون روان آدمی، دوستی و مهر است، شگفت آنکه عده ای برای بدست آوردن این مهر، همواره در ستیز هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنجارها و قوانین هر کشوری، باید باور مردم آن سرزمین باشد نه در برابر آن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تاراج و شورش، هیجگاه بهانه تاراج و شورش دیگری نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر دل گیتی را بگشاییم، این سخن را خواهیم شنید : هر کنشی واکنشی را در پی دارد، پس کردار ما، چه خوب و چه زشت، بی بازگشت نخواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرامش روان بسیار ارزشمند است، چرا که هیچ ارتشی نمی تواند، درون فرو ریخته ما را سامان بخشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گیتی دارای ساختاری سازمان یافته است، این ساختار به آن پویایی بخشیده و برآیندی شگرف در پی داشته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بازده ساختار بیمار، درد و سیاهیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سامان، از پس ساختار درست هویدا می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا ساختارها سامان نیابد، بالندگی هویدا نمی گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی