سیاستمدار نیک، دست نشانده پلید ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچگاه به دروغگویان، میدان کارگزاری ندهید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بکارگیری آشنایان ناکارا، در یک گردونه کاری، برآیندی تلخ در پی خواهد داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مشاوری که دوستان فراوان دارد، تکیه گاه خوبی نیست، او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مشاور نباید سود روشنی، در راهی که نشان می دهد داشته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 سوگند به مهر که هیچ اندیشه ای، بی آن توان ایستایی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_28_