پیمان زناشویی آسان، ارزشمند است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخت نمودن پیمان زناشویی، به نام ارزش نهادن به سنت ها درست نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گل زرد رنگ همیشه بهار، سرشار از مهر است، می توان با دادن شاخه ای از آن، پیمان زناشویی بست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

استوارترین پیمان ها آنهاییست که با اندیشه مان پذیرفته ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مشعل پرفروز خرد و اندیشه فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodth11پیوند پاک، پیوندی ابدی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیوند، از پس تنهایی رخ می دهد، ارزش می یابد و توان آدمی را چندین برابر می سازد، پس باید هر پیوند پاکی را، شادباش گفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیمانهای زناشویی، با جشن های بزرگ و ولخرجی های دروغین، پایدار نمی گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی