فرزند دختر، مهر گیتی است به پدر و مادر. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دخترها را باید باور کرد، توانایی آنها به هیچ وجه کمتر از پسرها نیست، والدین می توانند با پشتیبانی از آنها، چهره های ماندگار آینده را پدید آورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پسر دلسوز و مهربان، نفس جاودانه پدر و مادر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جامی سرشار از خرد و اندیشه در جملات فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodth20

تنها زبان همسران شایسته، مهر و مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردی که نفس و مهر یک زن، همراهی اش نمی کند، همواره خویشتن را می خراشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در دل هر بنایی، کرشمه یاری دیده می شود، اگر دلنوازی نباشد، خشتی بر خشت نمی نشیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی