مهر به انسانیت، در دل مردم نیک سرشت، همواره موج می زند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فداکاری برای انسانیت، بخشی از سرشت خوبان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دلدادگی به انسانیت، نشان پاکی روان آدمیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهر تابان انسانیت، در سینه "اُرد"، جاریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران، تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند، آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگو هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_5_بی سواد و یا باسواد، هر چه هستی... انسان باش
بی پول و یا دارا، هر چه هستی... انسان باش
کارگر ساده و یا دیوانسالار، هر چه هستی... انسان باش
انسان باش و بمان... که جهان میزبان و شاد از وجود توست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی