آنکه مهربان نیست، بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران، بیشتر زمان ها، پاسخگوی پرسش هایی هستند که دوست دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_4_جام زندگی را، تنها با می مهر و دوستی پر کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربان باش، تا هرگز تنها نشوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی