خردورزی، آدمیان را پاک خواهد نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندی از دیدگاه اُرد، شناخت مهربانی و کوشش در راه هم افزایی جهانی آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد، و دیگران به شاخه ها. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گفتار هایی از استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Japan_3_

نگاه و آرمان حکمت، خردمندانه زیستن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نم نم باران، آرام خاک و دانه را بیدار می کند، خرد هم ناگهان پدید نمی آید، زمانی بس دراز می خواهد، و روانی تشنه آموختن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی