کمک به دیگران امری پسندیده و نیکوست ؛ ولی فراموش کردن خود، از نادانی و سبکسری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهرورزی و ستایشگری، درمان بسیاری از دردهای آدمیان هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باور درونی، نیروی پرتاب شدن به سوی ایده هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گفتار های فلسفی استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodis10

آدمی، به آرامی می آموزد که نباید برای هر کاری، همه زندگی و اندیشه اش را درگیر سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین کجروی ها را زمانی انجام می دهیم، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی