اینترنت میدان شکوفایی و بالندگی آدمیان است، همه برای رشد یکدیگر، کوشش می کنند و این با سرشت آدمی سازگار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پدران و مادرانی که فرزندان خویش را از اینترنت دور می کنند، شایسته سرزنش هستند. به فرزندان خویش آموزش دهیم که در اینترنت هم، گفتار و رفتاری نیک و انسانی داشته باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ریشه خوانی و بُن خوانی، خواست جویندگان دانش است. روشنتـر آنکه، آدمیان با یک سـرچ ساده به عصاره و شیره هر پرسشی می رسند. امروزه، همگان به دنبال کلیدواژه های مهم هستند. آشیانه کتابها از این پس اینترنت است. بدانیم و باور کنیم که: اینترنت، جهان دانایی و آگاهی است و همه ما برای رشد و گسترش آن مسئولیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نصایح فلسفی استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_13_
توهین ، افترا و بدگویی در فضای مجازی، زرنگی نیست، بلکه یکی از پست ترین شرارت ها است و تاریخ نشان داده است که هر شروری روزی گرفتار شر خود خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تلویزیون آدم های پیشرو، همواره خاموش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تلویزیون می تواند همدم سالمندان باشد. اما بی شک تباه کننده عمر جوانان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی