اگر نگاهتان بر افق دور باشد، هیچ فراز و فرودی، دلتان را نمی لرزاند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندیشه پروازگر است، جایی فرودش آوریم، که مهربانی و شادی خانه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد، ناتوان و بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نصایح خواندنی استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_15_آدم خردمند، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های دور اندیش، بازیچه رخدادهای ناگهانی و روزمره نمی شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای بدکردار، از سکوت خردمندان نیز می هراسند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای فرهمند، به نیرو و توان خویش باور دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی