آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا پیش از آنکه دیر شود، عزیزانمان را، با سخنان مهرآمیز، نوازش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از خودگذشتگی، نخستین پایه مهرورزی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نصایح فلسفی استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی پدر فلسفه اُرُدیسم Estori_12_

آدم شایسته، مهربانی دیگران را با مهربانی پاسخ می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانان، شادی آفرینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی