براستی دیدن کارگری پر تلاش، باغبانی دلسوز و یا مکانیکی سختکوش و... که کارشان را حرفه ای و عاشقانه انجام می دهند، دوست داشتنی و الهام بخش است... می تواند آرام بخش روان نابود شده آدمیان باشد و انسان را به زندگی و سازندگی باز گرداند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها راه نابودی ترس، آگاهی از پوچی آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نقل و قول فلسفی از استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_7_

والدین خردمند، فرزندان خود را از تاریکی و موهومات نمی ترسانند. فرزند را باید آگاه و قوی بزرگ نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رویای زندگی شرافتمندانه، در بی تفاوتی مردم ترسو گم می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عمر مردم ترسو، شراب بزم هیولاهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی