گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان، رفتن به سوی رخدادهای تازه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

روان خود را با شنیدن و خواندن رویدادهای نادرست و حوادث هولناک، به بند نکشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گفتار های فلسفی استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Japan_1_مهم نیست که دیگران ما را باور کنند، مهم آن است که خود، خویشتن خویش را باور کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ناراستی ها، پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند، مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش، زنده نگاه داریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمانی که نیروهای درون خویش را انکار کنیم، نگرانی به دیدارمان می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی