سینما می تواند دلهای جهانیان را به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سینمای سازنده و مهرگستر را باید همواره یاری نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی 

سخن ناب استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Japan_4_سینماگران و فیلمسازان خام، به اسم واقعگرایی، با کنکاش در نادرترین پلشتی های اجتماعی، زهر هزار مرداب ناپاک را بر چشمهای بینندگان خود می ریزند، این آدم ها را باید از سینما دور نمود، چرا که فیلمساز راستین، پنجره ای است به سوی زندگی بهتر و امید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سینما باید فردایی زیباتر و بهتر را نشان دهد تا مردم برای رسیدن به آن، کوشش کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سینمای غمزده، دشمن اقتصاد و بهره وری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی