کسانی که انسانیت را به زیر پا نهاده اند، بی شک در آغوش پستی و رذالت، فرو افتاده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ آرمانی، نباید انسانیت درون ما را به آتش کشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سوگند به مهر که هیچ اندیشه ای، بی آن توان ایستایی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ماندگارترین نوا، آهنگ مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردم در پی گزارش روزانه سیاستمداران نیستند ، آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_1_