همواره آدمیان، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش، کوچک تر کرده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با ولخرجی تنها مال نمی رود، زمان ارزشش فراتر است و آن هم نابود می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

واژگان خویش را آرام و شمرده بیان کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گاهی برای رسیدن به پیشرفت، می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

The Greatest Quotes of Orod the Great Estori_1_آدم خودساخته، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند، نمی گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نظام آموزشی که در آن تشویق جایی ندارد، بیمار و بی ارزش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هر چه بلند پروازتر باشیم، به رازهای کمتری بر می خوریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی