تنها راه نابودی ترس، آگاهی از پوچی آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

والدین خردمند، فرزندان خود را از تاریکی و موهومات نمی ترسانند. فرزند را باید آگاه و قوی بزرگ نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رویای زندگی شرافتمندانه، در بی تفاوتی مردم ترسو گم می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 THE GREATEST OROD THE GREAT QUOTES OF ALL TIME 44عمر مردم ترسو، شراب بزم هیولاهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردم بی پروا و دلیر، زندگی در قفس ترس را تجربه نمی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی