سیاستمدار بزرگ، به شمار مردم، نگهبان دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار بزرگ، مردم سرزمین خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پشتیبان آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار بزرگ، نبض رویدادهای آینده را در دست دارد و آنها را پیش بینی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر سیاستمداران، همواره بدنبال همبستگی با بهترین آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار خوب، باید درونی آرام و دلی شاد داشته باشد تا مردم را به چهار میخ نکشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار دانا، زخم خورده را بر هیچ کار دولتی نمی گمارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار شایسته، باید توان پوزش از مردم خویش را داشته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار ناتوان، به جای گفتگو با خردمندان آگاه، با چاپلوسان نادان همنشینی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار ناتوان، کارش هرز نیروهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 THE GREATEST OROD THE GREAT QUOTES OF ALL TIME 3110

سیاستمدار نیک، خواستار مهر پایدار مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران، بیشتر زمان ها، پاسخگوی پرسش هایی هستند که دوست دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران، تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند، آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگو هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران آزموده از همان چشمه ای می نوشند، که مردم را سیراب می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران بزرگ، همواره به یاد دارند که خدمتگزار مردم هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی