برآزندگان، آزادی و انسانیت را ستایش می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بر انسانیت، آزادگی و ادب خویش ببالیم نه بر زبان و نژاد خود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها پرچم انسانیت و آزادی را می بوسم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانیمهر به انسانیت، در دل مردم نیک سرشت، همواره موج می زند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فداکاری برای انسانیت، بخشی از سرشت خوبان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دلدادگی به انسانیت، نشان پاکی روان آدمیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی