مهربان باش، تا هرگز تنها نشوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی از سادگی و نادانی نیست، مهربانان به یکی از مهمترین هنجارهای گیتی باور دارند و آن برآیند کنش و واکنش است، ساده آنکه باید مهر ورزید تا مهر دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نامیرای راستین، کسی است که ستاره مهر آدمیان شده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Orod the Great - GREATEST QUOTES Japan_8_هیچ دری به روی مهربانان، بسته نخواهد ماند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از نامهربانان دوری کنید تا از آتش خشم و کین آنها در امان مانید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

افسوس که تا زنده هستیم، قدر یکدیگر را نمی دانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی