آدمی با اندیشه و انگاره بیمار، آینده را تیره و تار می بیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با بدیهای دیگران، دل خویش را به سیاهی نکشیم، همواره نگاهمان به راستی باشد و مهربانی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

40 Best Orod the Great Quotes On Life And Philosophical Quotes Estori_16_کمک به دیگران امری پسندیده و نیکوست ؛ ولی فراموش کردن خود، از نادانی و سبکسری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهرورزی و ستایشگری، درمان بسیاری از دردهای آدمیان هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باور درونی، نیروی پرتاب شدن به سوی ایده هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی