کسی که دلداده خود و سرنوشتش نیست، هر کار هولناکی می تواند از او سر بزند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تاریکی در زندگی، ماندگار و ابدی نیست، همانند روشنایی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیران جهان دیده، بارها و بارها، افول زندگی آدمیانی که ریشه پولشان ناپاک است را دیده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جریان های آلوده، به مرداب خواهند رسید و سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Life Changing Quotes From Orod the Great Orodthegreat_Japan_3_

هم خونی خویشاوندان، به تنهایی نمی تواند عامل مراوده همیشگی باشد، مگر آنکه با ادب و احترام همراه گردد. براستی خویشاوندان، کسانی هستند که به موجودیت ما احترام می گذارند، با ادب رفتار می کنند و آنگونه که هستیم ما را می فهمند و می خواهند. وگرنه صدهزار ریشه مشترک خانوادگی هم نمی توانند عامل ماندگاری آدمیان در کنار یکدیگر باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ارزش بستگان خود را بدانیم و یاورشان باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های فرهیخته، در بند مد و رنگ روز نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی