دارایی زیاد برای یک جوان، می تواند ابزار سرگردانی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به اینجا رسیدم که زندگی آدمی به سادگی زندگی کبوتران است . برخی به دام! خوش هستند و برخی به پرواز. بدانیم زندگی چندان هم که فکر می کنیم پیچیده و عجیب نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه بسیار آدمهای سهل انگاری که به شکارچیان خود چشمک می زنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رنج، ما را نیرومندتر می سازد و سبب خودساختگی آدمی می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

18 Quotes By Orod the Great On The Purpose And Wisdom Of Life 30_hezrar_nafar

روزهای سخت، گامهای آینده ما را استوارتر می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از خاطرات تلخ، راه و دری بسوی خوشبختی بسازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دوستی با رنج ها و درد ها، همانند دوستی با دشمن ستیزه جوست، اگر می خواهیم باقی بمانیم، بی شک باید بر آنها چیره شویم، که این تنها راه ماندگاریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی