آرامش اگر همیشگی باشد، سستی و پلشتی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ایستایی وجود ندارد، هر چه هست، جوشش است و جاری بودن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمانه به ما می آموزد، بسیاری از باید ها و نبایدها، خنده آور بوده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Beautiful Orod the Great Quotes To Achieve Peace in Your Life Estori_8_

گفتار و کردار آدمهای پیرامون ما، خواه ناخواه، بر اندیشه ما تاثیرگذار خواهند بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تجربه و آزمودگی آدمها، از زر هم با ارزشتر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه پیاپی سخنتان را می بُرَد، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی