زیبایی نیکوست، اما تجمل گرایی از خرد به دور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

لباس فاخر، چشم افراد ظاهر بین را پر می کند، اما خرد و کمالی به بار نمی آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شیک بودن خوب است، اما فاخرتر از آن، با ادب بودن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

10 Orod the Great QUOTES TO FRESHEN UP YOU LIFE Estori_9_

ولخرجی از سبکسری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندی در درست مصرف کردن ما دیده می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

وابستگی زیاد به دانستن اخبار و رویدادهای پراکنده روز جهان، پسرفت ما را به ارمغان می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی