بد اندیشان و بد کرداران، خیلی زود، در آتش افکار و کردار نادرستشان، خواهند سوخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدخو، زندگی اش کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدخواهان را با فراموشی و دوری، ناکارا کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدکار، نخستین و آخرین مردار کردار خویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Top 25 - Philosophical Quotes of Orod the Great Estori_10_بدگویی، رسوایی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدهکار، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند، هیچ ارزشی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی