آدمی با کینه، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر شیفته کارت نباشی، روانت بیمار می شود و در پایان، پیکرت از پای در خواهد آمد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با ترشرویی به میان مردم رفتن، تنها از بیماران ساخته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Orod the Great's Quotes Estori_6_آنچه رخ داده را باید پذیرفت، اما آنچه را روی نداده، می توان به خواست خویش بنا نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آسودگی دیگران، بخشی از آرامش و رفاه ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با آدمهایی که همواره از شما می خواهند سخنان شان را به این و آن نگویید، کمتر گفتگو کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی