آدم کوچک، همواره بیش از حق خود می خواهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نمی توان امید داشت، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زایش و پیشروی در همه چیز، بهانه زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای مهر ورزیدن در زندگی، به دنبال بهترین زمان مباش، خود باش و روانت را جاری کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Top 10 Orod the Great Quotes - Gracious Quotes Estori_4_بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین گمشده های ما در زندگی، نزدیکترین ها به ما هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیباترین خوی زن، آزرم و شرم اوست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی