مهربانی به فرزند، بسیار خوب است، اما این به معنای نادیده گرفتن ناراستی های آن ها نیست، بکوشید تا همواره به آنها ادب و رفتار درست را آموزش دهید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چرخ روزگار به اُرُد آموخت که آدمیان هزاران سال است که بذر ناراستی، کینه و درد را در ذهن پاک کودکان خویش می پاشند... براستی انسانها مسئولیت خویش را، در پرورش درست فرزندان نیک، به فراموشی سپرده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرزند بدکار، آتش زندگی والدین است و در این آتش افروزی، بی شک پدران و مادران، خود مقصر هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرزند بی ادب، هر روز برای پدر و مادر، نکبت و زشتی هدیه می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرزند را نمی شناسیم، چرا که خود را نمی شناسیم... ما گمشده ایم... براستی چند نسل دیگر باید بگذرد تا ما از این رویا بیدار شویم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرزند میوه وجود ما است. آیا ما میوه ای سالم و پاک به آینده ارزانی داشته ایم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هرگز به کودکانتان نگویید، پیشه آینده اش چه باشد، همواره به او ادب و ستایش دیگران را آموزش دهید، چون با داشتن این ویژگی ها، همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد، هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگی بخشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بهترین گونه آموزش به کودک، همراه شدن با او در درون داستانهای پندآموز است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پدران و مادران شایسته، سنگ صبور فرزندان خویش هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پدران و مادران شایسته، میان فرزندان خویش، فرق نمی گذارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کودکان برای شاد بودن، بیش از هر چیزی به گفتگو با ما نیاز دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کودکان خویش را لوس و پررو بار نیاوریم که در بزرگسالی گستاخ و ناتوان خواهند بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کودکان سرزمین دروغ، راستگو نخواهند شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نفرین به والدینی که فرزندی بی ادب، خودخواه و گستاخ، پرورش می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کودکی که گناه خویش را، بدون پرسش ما به گردن می گیرد، نخستین گام های پیروزمندی را برداشته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از آغاز باید نظم را به کودکانمان آموزش دهیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دختر پاک، پریزاد خانه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دختر مهربان، خوشبختی بی پایان پدر و مادر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مادران و پدران بدانند، خیابان آموزشگاه کودکان نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرزند دختر، مهر گیتی است به پدر و مادر. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes/ 46 Famous Quotes of Greece Orodist-3

دخترها را باید باور کرد، توانایی آنها به هیچ وجه کمتر از پسرها نیست، والدین می توانند با پشتیبانی از آنها، چهره های ماندگار آینده را پدید آورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پسر دلسوز و مهربان، نفس جاودانه پدر و مادر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها زبان همسران شایسته، مهر و مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردی که نفس و مهر یک زن، همراهی اش نمی کند، همواره خویشتن را می خراشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در دل هر بنایی، کرشمه یاری دیده می شود، اگر دلنوازی نباشد، خشتی بر خشت نمی نشیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در زندگی زناشویی، همواره از خاندان همسرمان، به نیکی یاد کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی