سخن مهرآمیز و دلگرم کننده، می تواند از فانوس کوچک، ستاره بسازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هزار اندیشه و نکته ناب، در پس پندهای بزرگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان ناب، بازده روزهای سخت گذشته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

TOP 20 Orod the Great Quotes Orodthegreat_Japan_5_بزرگان از تجربیات خویش سخن می گویند و تجربه پلکان رشد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان بزرگان را به کودکان خویش بیاموزید تا در آینده، برده بداندیشان نگردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی