جوانان باید بدانند، برای رسیدن به آرزوهای بزرگ، لاجرم نباید همه چیز، همین آغاز مهیا باشد، بدون خجالت با کوشش و بردباری به کاری (حتی ساده و پیش پا افتاده) مشغول شوید. کسب درآمد، درهای پیروزی را یکی پس از دیگری، برای شما خواهد گشود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خارهای کوچک، زخم به جان نمی زنند، بلکه با آن می آمیزند، برای مقابله با روزهای سخت تر. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سختی و رنج، باید در درون ما نیرو و انرژی حرکت به سوی خوشبختی و نیکروزی را فراهم آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

50 TIMELESS Philosophical Quotes By Orod the Great Red_book_Japan_fa

شرم بر سرزمینی که کودکانش از فقر و بیچارگی، بر کف خیابانها می خوابند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گذشتن از سختی های پیش رو، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم، نخواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پاکترین نگاه مهرآمیز را، در چشمان پدر و مادر خویش، جستجو کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پاسداشت مهر پدر و مادر، یکی از بزرگترین خوشبختی هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی