با همه وجود و چشمانی باز، با تلخترین حقایق زندگی روبرو شوید و از چیزی نترسید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فزون خواهی، برای داشته های ما زیانبار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند، همواره فریاد می کشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

35 Inspirational Orod the Great Quotes On Success Estori_3_هر حماقتی، شجاعت و بی باکی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش، باید دستگیر یکدیگر شویم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دیر تصمیم بگیرید، اما آنگاه که گرفتید به اندک تندبادی، رهایش نکنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی