یکی از بزرگترین خوشبختی ها، کار بیشتر برای مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خوشبختی در سرزمین نامهربانان، کیمیاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از رویدادهای تلخ زندگی، پیک خوشبختی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خوشبخت آدمیست، که پیمانه زندگی اش، همواره لبریز از شادیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خوشبختی را، در کاشانه غم پرستان، جست و جو مکن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

غمگین مباشید، چرا که خوشبختی، می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما زاده شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدبخت کسی است، که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خوشبخت آدمی است که پتانسیل و داشته های خویش را هرگز از یاد نمی برد. چرا که، پیوسته فکر کردن به نداشته هایمان ما را مغموم و گوشه گیر می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران، می توان جاودانه شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر آدمیان می دانستند، بخشندگی چه داشته بزرگیست، هیچگاه از آن دوری نمی کردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 52 Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes on Life & Success 2810

باران، مهر آسمان است، همانند آدمیان مهرورز و بخشنده ای که می بارند، برای شادی همگان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بخشایش، پایکوبی مهر است در روان آدمی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بخشاینده ترین آدمیان آنانی هستند که تخم امید را در دل ناامیدان میکارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهری ماندگار می ماند، که در آن ادب و برخورد درست، هویدا باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ادب و کردار نیک، از جهان بزمگاهی خواهد ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی