اُرُد در فلسفه اُرُدیسم کوشش نمود یادگاری خردمندانه و آشتی جویانه به آیندگان پیشکش کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بارها به جزیره مهربانی اشاره کرده ام و گفته ام باید بسوی آن کوچ کنیم... امید بسیار دارم روزی این جزیره شکل بگیرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به دشمنان فلسفه اُرُدیسم در صدها و هزاران سال آینده، پیشاپیش می گویم: شادم که زنده نیستم تا چهره شما را ببینم، اهانت های شما را بخوانم، پدران هم اندیش شما مرا آنقدر آزردند که بارها مرگ! برایم شیرینتر از عسل بود...  فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

براستی دلدادگی نامیراست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فلسفه عشق چیست؟ بازی و پایکوبی سرشاخه های تشنه رشد گیتی است در درون ما. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عشق یگانه است، در درون آدم عاشق، رستاخیز و توفانی بزرگ برپاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عشق، همان کشش آهنربایی درون ماست، که آدمی را ناخودآگاه، بسوی دوست داشتنی ترین چیز می کشاند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عشق، همچون توفان، سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری، روزافزون می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارگر دلسوز و پرتلاش، سرمایه ملی یک سرزمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارگران و کارآفرینان، نیکبختی را به مردم سرزمین خویش هدیه می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر می خواهید جهان، در برابر کشورتان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید، دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی