سیاستمدار نیک، خواستار مهر پایدار مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران، بیشتر زمان ها، پاسخگوی پرسش هایی هستند که دوست دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران، تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند، آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگو هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 گفتارهای ناب استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_26_سیاستمداران آزموده از همان چشمه ای می نوشند، که مردم را سیراب می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداران بزرگ، همواره به یاد دارند که خدمتگزار مردم هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی