برای کشوری که خردمندانش خانه نشین باشند، باید گریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآیند داشتن خرد، بینایی و پرواز بیشتر فکر و اندیشه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانیبیداری و خیزش مردمی، بدون آگاهی، شدنی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیامد دانایی، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا اندیشه ای پاسخگو در بین نباشد، کجروی ادامه خواهد داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی