مهربانی به فرزند، بسیار خوب است، اما این به معنای نادیده گرفتن ناراستی های آن ها نیست، بکوشید تا همواره به آنها ادب و رفتار درست را آموزش دهید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چرخ روزگار به اُرُد آموخت که آدمیان هزاران سال است که بذر ناراستی، کینه و درد را در ذهن پاک کودکان خویش می پاشند... براستی انسانها مسئولیت خویش را، در پرورش درست فرزندان نیک، به فراموشی سپرده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرزند بدکار، آتش زندگی والدین است و در این آتش افروزی، بی شک پدران و مادران، خود مقصر هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ادب و اخلاق در واژگان استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodth10فرزند بی ادب، هر روز برای پدر و مادر، نکبت و زشتی هدیه می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرزند را نمی شناسیم، چرا که خود را نمی شناسیم... ما گمشده ایم... براستی چند نسل دیگر باید بگذرد تا ما از این رویا بیدار شویم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرزند میوه وجود ما است. آیا ما میوه ای سالم و پاک به آینده ارزانی داشته ایم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی