آنکه پرسشهای پراکنده، در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بهترین آموزگار استاد، شاگرد اوست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

یک آموزگار خام می تواند، شاگردان خویش را برای همه زندگی، سرگردان کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

واژگان ناب فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی از کتاب سرخ بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Japan_5_ارزش استاد را دانستن هنر نیست، وظیفه و بایستگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خودت را بشناس و به آن ببال. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی