سیاستمدار ناتوان، کارش هرز نیروهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردم در پی گزارش روزانه سیاستمداران نیستند ، آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرپرستان، کارمند بدنام و رسوا را به سرعت برکنار کنند، در غیر این صورت، سیاهی کار بزهکار، دامن آنها را نیز خواهد گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروایان نیرومند، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رایزنی با خردمندان، پیروزی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 دلدادگی به انسانیت، نشان پاکی روان آدمیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Estori_9_