اگر دل گیتی را بگشاییم، این سخن را خواهیم شنید : هر کنشی واکنشی را در پی دارد، پس کردار ما، چه خوب و چه زشت، بی بازگشت نخواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرامش روان بسیار ارزشمند است، چرا که هیچ ارتشی نمی تواند، درون فرو ریخته ما را سامان بخشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گیتی دارای ساختاری سازمان یافته است، این ساختار به آن پویایی بخشیده و برآیندی شگرف در پی داشته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 بخشایش، پایکوبی مهر است در روان آدمی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_2_بازده ساختار بیمار، درد و سیاهیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سامان، از پس ساختار درست هویدا می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا ساختارها سامان نیابد، بالندگی هویدا نمی گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ساختاری که با سرشت آدمیان سازگار نباشد، توان پایداری ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نیرومندترین ساختارها، نرم ترین آنهاست، ساختارهای خشک و سخت، خیلی زود فرو می ریزند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی