ایران سپیده دم ، تاریخ است . حکیم ارد بزرگ


برگرفته از :
http://facenama.com/view/post:39733541