آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی ست . حکیم ارد بزرگبرگرفته از :
http://tooptwitter.com/view/post:300365